Kleuterafdeling

peuterklas - eerste kleuterklas van juf Melanie en juf Melissa

In de peuterklas en eerste kleuterklas van juf Melanie en juf Melissa staat ontdekken centraal. 

Al spelend krijgen onze kleuters heel wat leerkansen.  Door het uitgebreide en wisselend aanbod van materiaal in de hoekjes krijgen onze kleuters per thema nieuwe uitdagingen en ontwikkelingskansen.  

De kleuters krijgen de kans om op eigen tempo te leren en worden hierbij stap voor stap begeleid door de juf.  

Hoekenwerk wordt afgewisseld met groepswerk en klassikale activiteiten.   Samen met Jules, de klaspop neemt de juf haar kleuters mee doorheen verschillende thema's die heel dicht aansluiten bij de beleefwereld van de kinderen.  

Voor je peuter voor de eerste keer naar school komt, krijgt die de kans om de juf en de klas al even te leren kennen tijdens een wenvoormiddag.  Zo wordt de grote stap naar school net iets kleiner!

Tweede kleuterklas van juf Heidi

In de tweede kleuterklas leren onze kleuters de eerste letters.  Ze gaan samen met Loeloe, de klaspop, op zoek naar letters en klanken en gaan daarmee aan de slag : oefenen, zoeken, luisteren ,...    Die ontdekkingstocht begint bij de zzzzz.... van Zoem de bij.  Schrijfmotoriek wordt al vroeg geoefend met Krullebol.  Ook wiskunde komt aan bod in de kleuterklas. Daarvoor hanteren we de ijsbergmethodiek : handelend leren met materiaal is dat.. en nog zoveel meer : tellen, terugtellen, wegen, meten, vormen, cijfers ,... 

Al doende leren blijft ook in deze kleuterklas de norm.  De werkelijkheid is steeds het uitgangspunt en wordt daarom zo dicht mogelijk bij de klaspraktijk gebracht.  Een leeruitstap of een ervaringsdeskundige op bezoek in de klas is dan ook geen uitzondering, maar eerder de gewoonte.  Zo krijgen onze kleuters alle kansen om tot totale ontwikkeling te komen! 

Derde kleuterklas van juf Melissa

In de derde kleuterklas worden onze oudste kleuters verder voorbereid op het eerste leerjaar. Tegen het einde van het schooljaar worden er, samen met klaspop Pompom al 10 letters geleerd.  Aan de hand van de ijsbergdidactiek wordt, net zoals in de andere kleuterklassen,  aan wiskunde gedaan.  Deze didactiek wordt al vanaf de peuterklas ingezet en steunt op het principe van al doende leren.  Tellen, terugtellen, splitsen, meten, wegen,....  worden samen met de juf, met een vriendje of alleen geoefend.  Ook de verzamelkabouter, Fientje Tel,... helpen hierbij. Van onze oudste kleuters wordt ook al verantwoordelijkheid gevraagd : ze moeten zorg dragen voor hun eigen materiaal, krijgen een taakje, helpen een vriend.  Er is een nauwe samenwerking met het eerste leerjaar. De kleuters gaan in de loop van het schooljaar een paar keer langs in de klas van juf Els voor een wen-activiteit. 

Spelen staat ook in de derde kleuterklas nog centraal. Al spelend doen onze kleuters ervaringen en kennis op die ervoor zorgen dat ze een vliegende start in het eerste leerjaar kunnen maken.  

Lagere afdeling

Eerste leerjaar van juf Els

Het eerste leerjaar vormt een perfecte brug tussen de kleuterafdeling en de lagere afdeling.  Het individueel leren wordt afgewisseld met (lees)hoekenwerk, groepswerk, contractwerk.  Met de methode ik-kim-sim van Veilig leren lezen, leren de kinderen lezen en schrijven. Zoem de bij, die de kinderen al kennen uit de kleuterklas is de rode draad door deze methode.  Wiskunde wordt, ook in deze klas,  via de ijsbergmethode aangebracht.  Handelend leren staat dus ook in de lagere afdeling centraal.  Aan de hand van materiaal wordt een leerinhoud aangebracht en geoefend, met de juf, met een schoudermaatje en tenslotte alleen. Leerstof wordt in modules aangebracht.  Zo krijgen de kinderen de tijd om zich te verdiepen in de verschillende onderdelen.  Wekelijks is er tijd voor herhaling tijdens het hoekenwerk.   Door de schuifdeur tussen twee klaslokalen kan er een grote ruimte voorzien worden hiervoor zodat onze leerlingen in alle rust kunnen oefenen.

Naast rekenen en taal is er ook tijd voor muzische vorming, LO en WO.  De leerinhouden sluiten heel dicht aan bij de reken- en taalmethode waardoor er vaak domeinoverschrijdend wordt gewerkt. Ook in onze lagere school wordt verder gestreefd naar de totaalontwikkeling van elke leerling, met ruimte voor eigen groei en aandacht voor elke leerling. 

Tweede leerjaar van juf Darline

In het tweede leerjaar worden de leerinhouden van het eerste leerjaar herhaald en daarna verder uitgebreid.  Rekenen gaat tot 100 en de tafels van 2,5 en 10 worden al doende aangeleerd.   Door het veelvuldig gebruik maken van de omkeertafels zijn aan het einde van het tweede leerjaar al heel wat tafels gekend.   Nu de letters in al hun combinaties vlot gekend zijn, wordt er gestart met LIST-lezen. Vier keer  per week is er een leesmoment waarbij het lezen op eigen niveau intensief wordt geoefend onder begeleiding van de leerkracht.  Kinderen die het nog wat moeilijker hebben oefenen per 2, kinderen met een hoger technisch leesniveau lezen in stilte.  Naast wiskunde en taal is er zeker ook aandacht voor de  21e eeuwse vaardigheden.  Voor elke leerling is een tablet of een laptop beschikbaar.  Deze toestellen worden gebruikt als ondersteuning tijdens de lessen.     Tijdens de lessen techniek worden onze leerlingen uitgedaagd om een technisch probleem op te lossen of ze oefenen een technische vaardigheid.  Want jong geleerd, is oud gedaan!

Derde leerjaar van juf Kim

In het derde leerjaar wordt de basis die in de eerste twee leerjaren werd gelegd verder uitgediept. 

Na een korte herhalingsperiode wordt overgegaan naar nieuwe en moeilijker leerstof : rekenen tot 1000, de overige tafels en deeltafels, breuken,...  Ook in de Nederlandse taal verdiepen onze leerlingen zich verder en worden zo echte Taalkanjers, net zoals Marc de Bel, de schrijver van de verhalen van onze taalmethode.  Het kan dan ook bijna geen toeval zijn dat diezelfde Marc de Bel de favoriete schrijver van juf Kim is. (En toch ....)  Ook in het derde leerjaar staat lezen centraal.  Met een juf die ook kartrekker is van het LIST-project kan dat niet misgaan.  De leerlingen maken dan ook, samen de met hogere klassen, deel uit van de keileuke boekenbende, een jaarlijks project van de bib van Poperinge.  Ook LIST-lezen wordt in deze klas nog dagelijks georganiseerd.  Leerlingen kunnen hiervoor boeken uitlenen in onze eigen schoolbib. Onze kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken.  Wie klaar is met zijn werk, gaat naar de keuzekast en gaat zelfstandig aan de slag. Ondertussen is er tijd voor de andere leerlingen om wat extra uitleg te vragen.  Zo krijgt elk kind onderwijs op maat en kan het binnen de lijnen van het derde leerjaar op eigen niveau en tempo evolueren.

Vierde leerjaar van juf Tessa en juf Lenny

In het vierde leerjaar wordt op hetzelfde elan als in het derde leerjaar verder gewerkt.  De weg naar zelfstandigheid wordt uitgebreid.  ADI-lessen worden tijdens wiskunde vergevorderd doorgevoerd.  Zo krijgen leerlingen de kans om zelfstandig aan de slag te gaan of nog verder de uitleg van de juf te volgen.  Tijdens de WO-lessen komen de wereldoorlogen aan bod en gaat de klas op stap om de geschiedenis in eigen streek te ontdekken.  De provincies worden tijdens de aardrijkskundeles op alle mogelijke manieren geoefend.  Verkeer staat nog meer dan andere jaren in de kijker, want aan het einde van het vierde leerjaar wordt door de kinderen het grote voetgangersexamen afgelegd.  In de loop van het jaar wordt de natuur in de klas binnengehaald en worden er champignons en later witloof gekweekt. Zo leren kinderen van dichtbij over gezonde voeding en de natuur.  Ook de tandhygiëne is belangrijk.  Het tandenproject van het derde leerjaar wordt verder gezet en elke middag worden tanden gepoetst.  Goede gewoontes worden op die manier al jong aangeleerd. We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam.  Zo komen onze leerlingen het best tot leren!

Vijfde leerjaar van juf Jolien

In het vijfde leerjaar wordt al een eerste stap richting secundaire school gezet.  De leerlingen krijgen nu geen initiatie Frans meer, maar voor het eerst Franse les.  Spreken staat centraal tijdens deze lessen.  Het accent ligt op mondelinge interactie zodat leerlingen zoveel mogelijk Frans praten.  Via dialogen en andere spreekopdrachten wordt er samen in de klas geoefend.  Het zelfstandig te verwerken leerstofpakket wordt groter.  Daarom wordt vanaf het vijfde leerjaar extra ingezet op leren plannen en leren leren.  Huiswerk is vaak studeren voor een toets of taak, net zoals in het middelbaar.  Ook het zelfstandig werken wordt in alle vakken verder geoefend en aangemoedigd  zodat onze leerlingen ten volle de kans krijgen om te groeien in zelfstandigheid. 

Zesde leerjaar van meester Bjorn

In het zesde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op het middelbaar.  Ze leren plannen en  grotere stukken leerstof verwerken.  Op vrijdagmorgen staat zelfstandig werk gepland.  Dan wordt de leerstof individueel verwerkt.  Plannen en zelfsturende vaardigheden worden dan samen met de leerstof geoefend terwijl de leerkracht een oogje in het zeil houdt en bijstuurt waar nodig.  ICT wordt dagelijks gebruikt in deze klas.  Via MS Teams worden taken klaargezet en kunnen de leerlingen contact houden met de leerkracht en hun werk doorsturen.  Ook quizlet, bookwidgets, powerpoint,... worden ingezet om ICT te integreren in de klaspraktijk en zo onze leerlingen met de meest nieuwe methodes en werkvormen klaar te stomen voor de overstap naar de middelbare school.  

Schoolbib

Speelplaats

Schoolrestaurant